วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3โครงการวันแม่


บทที่3
วิธีดำเนินการ

การดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ  ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การนำเสนอโครงการในที่ประชุมของคณะครู เพื่อเสนออนุมัติโครงการ  ดังนี้

ที่
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

เขียนเค้าโครงการจัดกิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
ประชุมวางแผนและแบ่งงานรับผิดชอบ
ดำเนินงานตามโครงการ
รายงานผล

กรกฎาคม   2553
กรกฎาคม   2553
กรกฎาคม   2553
สิงหาคม     2553
 กันยายน  2553
นางจิรมล  สิทธิศักดิ์
นางจิรมล  สิทธิศักดิ์
นางจิรมล  สิทธิศักดิ์
นางจิรมล  สิทธิศักดิ์
และคณะครูผู้ได้รับมอบหมายงานตามคำสั่ง

นางจิรมล  สิทธิศักดิ์ประชากร
                   ในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม   คือ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบูเกะตา   จำนวน  564  คน  ดังนี้
1.       นักเรียน  จำนวน  444  คน
2.       ผู้ปกครอง  จำนวน 80  คน
3.       ครูและบุคลากร  จำนวน 30  คน
สถานที่
ใช้โรงเรียนบ้านบูเกะตาเป็นสถานที่ในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม  ตั้งแต่กรกฎาคม - สิงหาคม  2553และจัดงานพร้อมกิจกรรมต่างๆในวันที่ 11  สิงหาคม  2553  ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น.

งบประมาณ
          ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 1,000  บาท 


การประเมินผล
          การประเมินผลโครงการวันแม่แห่งชาติ นำข้อมูลจากแบบสำรวจมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วสรุปเป็นความเรียง  เพื่อสรุปความคิดเห็นของบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมว่าอยู่ในระดับใด
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสำรวจความคิดเห็นแบบประมาณค่า   (Rating Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  และแบบปลายเปิด

การสร้างเครื่องมือ
ดำเนินการสร้างเครื่องมือ  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้
1.การศึกษาการสร้างจากเอกสาร ตำรา
                   2.กำหนดจุดมุ่งหมาย  และวิเคราะห์ประเด็นคำถามด้านต่างๆ  และเขียนเป็นข้อคำถาม  การกำหนดประเด็นคำถามในแบบสำรวจ
3.นำแบบสำรวจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ ถูกต้องของประเด็นคำถามและภาษา
4.  ปรับปรุงแบบสำรวจตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
                   5.  นำแบบสำรวจไปหาประสิทธิภาพโดยทดลองใช้กับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน
6.  นำข้อมูลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล
          ในการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยจะนำแบบสำรวจไปมอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง  แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการนำข้อมูลการตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้น้ำหนักเป็นคะแนน(บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 99-100 และ  Best. 1983 : 255)    จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วนำมาแปลความหมาย  โดยเทียบกับเกณฑ์ภายใต้โค้งปกติ(Nomal curve)  ดังนี้
                   ค่าเฉลี่ยคะแนน  4.51 – 5.00     หมายถึง          ความเหมาะสมมากที่สุด
                   ค่าเฉลี่ยคะแนน  3.51 – 4.50     หมายถึง          ความเหมาะสมมาก
                   ค่าเฉลี่ยคะแนน  2.51 – 3.50     หมายถึง          ความเหมาะสมปานกลาง
                   ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.51 – 2.50     หมายถึง          ความเหมาะสมน้อย
                   ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.00 – 1.50     หมายถึง          ความเหมาะสมน้อยที่สุด
                            
แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปเป็นความเรียง  เพื่อสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และความจำเป็นเกี่ยวกับโครงการวันแม่แห่งชาติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น